Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Cered Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet

a ceredi 056/13. helyrajziszámon lévő kivett vízkút értékesítésére

Közzététel napja: 2023. szeptember 1.

 

 1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye:

Cered Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 3123 Cered, Jókai út 3.

 1. A pályázat célja:

A pályázat célja a ceredi 056/13. helyrajziszámon nyilvántartott 868 m2 területű ingatlanon lévő vízkút értékesítése

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egyfordulós

 1. A pályázat tárgya:

Az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező a ceredi 056/13. helyrajziszámon nyilvántartott 868 m2 területű ingatlanon lévő 302,0 m fúrásmélységű rétegvízkút.

 1. Pályázati biztosíték nyújtásának módja és értéke, valamint az ingatlan vételára és a vételár megfizetésének feltételei:
  1. A pályázat kiírója az ingatlan vételárának alsó határát 7.290.000 Ft, azaz Hétmillió-kettőszázkilencvenezer forint összegben határozza meg.
  2. Az Önkormányzat pályázati biztosítékot nem állapított meg.
 1. Az eljárást lebonyolító megnevezése, székhelye

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.)

 1. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:
  1. Helye: Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Ceredi Kirendeltsége (3123 Cered, Jókai út 3.)
  2. Módja: A pályázat tárgyát képező „vízkút” megjelölését tartalmazó felirattal ellátott zárt borítékban, minimum két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) személyesen vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.
  3. Ideje: A pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 20. nap 10:00 óráig.
 1. Az ajánlati kötöttség időtartama: A pályázat benyújtását követő 60 nap
 1. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje:
  1. A pályázat eredményéről Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, melyről a döntést követő 5 munkanapon belül a pályázókat írásban értesíti.
  2. A kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
  3. A kiíró egyben fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.
 1. A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának helye és módja:

A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 10. nap 9:00 óráig, Cered Község Önkormányzatához írásban a 3123 Cered, Jókai út 3. címre a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A pályázók írásban feltett kérdéseire a kiíró minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre a válaszokat a pályázati felhívás elérhetőségéről szóló közlemény megjelenését követő 13. nap 16.00 óráig megadja.

A pályázatra vonatkozó személyes tájékoztatást Tajti László polgármester nyújt a 06-20/443-8858 telefonszámon.

 1. Egyéb információk, kikötések:
  1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
  2. Az Nvtv. 14. § (29 bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosulttal szemben elővásárlási jog illeti meg.

A pályázat eredményeként megkötött adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek elfogadására
 • a bruttó ajánlati árat,
 • szerződéstervezetet (amennyiben a versenytárgyalási felhívás szerint ez csatolandó),
 • amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok,
 • annak meghatározását, hogy az ajánlat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel,
 • annak meghatározását, hogy ajánlattevő hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz