Hírek

Elérhetőségek

2018. január 1-je előtt engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutak fennmaradási engedélyezési eljárása

A 2017. február hónapban készült tájékoztatómban már értesítettem a lakosságot, hogy az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményre a fennmaradási engedélyt a létesítő szankció alkalmazása, és igazgatási szolgáltatási díj fizetése nélkül 2018. december 31-ig kérelmezheti a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél.

Ismételten tájékoztatom a lakosságot, a településen ingatlan-tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)
28. § (1) bekezdése értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A jogszerűtlen, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható. Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely kút

  • nem érint karszt vagy rétegvizet,
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemély a kérelmező,
  • a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélye szükséges.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Amíg a kút létezik, vagyis nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az eljárást le kell folytatni.

Amennyiben a létesítő és a tulajdonos személye elválik egymástól – a tulajdonviszonyok változása következtében -, úgy a jelenlegi tulajdonosnak kell a kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni, amit csak olyan szakember készíthet, aki megfelel a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet)
13. §-ában foglaltaknak. A települési önkormányzatot eddig az alábbi társas-, és egyéni vállalkozás kereste meg, felajánlva teljes körű szolgáltatását, melyek elérhetőségei az alábbiak:

  1. Profi Kútfúrás Kft.   elérhetőség: www.profikutfuras.hu; info@profikutfuras.hu; 06-20/886-8775
  2. Konszenzus Pannónia Zrt.   elérhetőség: kutengedely@konszenus-pannonia.hu; 06-30/710-0727
  3. Balázs Péter e.v.  elérhetőség: balazsp87@gmail.com 06-20/8047070

A kérelem, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő a Vgtv. 28/B. §-a alapján.
Az írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg. Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek.

Az ügyfél a tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő iratokat és nyilatkozatokat csak eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.

Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy aki 2018. december 31-ig nem kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kútra, annak 2019. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A vízgazdálkodási bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot.

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése merül fel, kérem forduljon bizalommal ügyfélfogadási időben a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz az alábbi elérhetőségeken:

Szurok Sándorné címzetes főjegyző: 06-20/2525806

Gregorné Kovács Hajnalka aljegyző: 06-20/5780303

Kolozsvári Jánosné ügyintéző: 06-32/435-095

 

Ügyfélfogadási idő:             Hétfő                                   800-1600 óráig

                                               Szerda – Csütörtök          800-1600 óráig

                                               Péntek                                800-1200 óráig

 

Szurok Sándorné

címzetes főjegyző